Algemene voorwaarden (zakelijk)

Versie 05/10/2022

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 - Identiteit van TrueBase 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - De prijs 
Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 
Artikel 8 - Levering en uitvoering 
Artikel 9 - Voorwaarden retourzendingen 
Artikel 10 - Reden van retourzendingen 
Artikel 11 – Betaling 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 14 – Klachtenregeling 
Artikel 15 - Geschillen

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dag: kalenderdag; 
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 3.  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 4.  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen email - dat de klant of TrueBase in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 5.  Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; 
 6.  TrueBase: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt; 
 7.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen TrueBase en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 8.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en TrueBase gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 
 9.  Website: De webshop van TrueBase waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 - Identiteit van TrueBase 

TrueBase 
A. Hofmanweg 75 
2031BH Haarlem 
Nederland

Tel: 088-9277206 
Email: klantenservice@truebase.nl 

KvK: 55022944 
BTW: NL8515.33.413.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TrueBase en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TrueBase en klant. 
 2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor TrueBase slechts bindend, indien en voor zover deze door TrueBase uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TrueBase voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij TrueBase zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 6.  Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als TrueBase gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TrueBase kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van TrueBase afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TrueBase onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TrueBase is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft TrueBase het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. TrueBase deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TrueBase passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal TrueBase daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft TrueBase het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 6. TrueBase kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TrueBase op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. TrueBase die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.

Artikel 6 - De prijs

 1. Alle op de website en in andere van TrueBase afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan TrueBase producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar TrueBase geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. TrueBase heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door TrueBase.
 4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. TrueBase staat ervoor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken TrueBase daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
 3. Indien TrueBase een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. TrueBase kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.
 4. Indien klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan klant de producten retourneren. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal TrueBase deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
 5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door TrueBase aangeboden. Indien TrueBase hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Zodra de bestelling door TrueBase is ontvangen, stuurt TrueBase de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 2. TrueBase is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen, tenzij op de website of bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor TrueBase.
 4. Indien TrueBase de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Klant heeft alsdan het recht om de overeenkomst te ontbinden en tevens recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de te late of niet levering tot ten hoogste één keer de aankoopsom indien de te late of niet levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van TrueBase. De klant deelt TrueBase onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.
 5. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 6. Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is TrueBase gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal TrueBase de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.
 7. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal TrueBase zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 9 – Voorwaarden retourzendingen

 1. Algemene retourvoorwaarden. Indien je met TrueBase een zakelijke overeenkomst aangaat bestaat er geen automatisch recht op retour zoals dit wel wettelijk is vastgelegd voor een consumenten aankoop. TrueBase zal elke retour aanvraag individueel behandelen en op basis van onderstaande voorwaarden accepteren of afwijzen. Elke aanvraag tot retour zenden dient digitaal te worden aangevraagd via www.truebase.nl en te worden goedgekeurd door het supportteam van TrueBase. Producten kunnen slechts teruggestuurd worden na toekenning van een geldig RMA-nummer. Retouren zonder geldig RMA-nummer worden niet geaccepteerd en/of in behandeling genomen. Een toegekend RMA-nummer is tot en met 8 werkdagen na uitreiking geldig; betreffende producten dienen binnen dit termijn bij TrueBase te worden aangeboden. Na 8 werkdagen vervalt het RMA-nummer en wordt de aanvraag automatisch gesloten. Er dient hierna een nieuwe aanvraag tot terugzending ingediend en goedgekeurd te worden. Enkel producten die bij TrueBase zijn aangekocht, kunnen teruggestuurd worden. Controle hiervan gebeurt op basis van factuuren/of serienummers.
 2. Technische retour voorwaarden. Producten die worden teruggestuurd dienen altijd degelijk verpakt zijn voor transport om beschadiging aan het product en de productverpakking te voorkomen. Indien TrueBase producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zal 5 euro ex btw-verpakkingskosten voor het retourtransport, plus een vergoeding voor eventuele schade aan het product in rekening worden gebracht. Om onnodige beschadiging, problemen of vertraging bij de reparatie te voorkomen dienen de volgende maatregelen genomen te worden:

 • Maak altijd een of meerdere back-ups van jouw data en wis jouw gegevens zorgvuldig alvorens datadragers retour te zenden,
 • Garantie geldt enkel voor defecten die vallen onder fabrieksgarantie. Software (incl. virussen) valt niet onder garantie.
 • Indien van toepassing, vermeld het ticketnummer van de fabrikant voor een snellere afhandeling.
 • Anonimiseer eventuele klantgegevens op facturen en communicatie indien deze gegevens anders zijn dan jouw eigen jouw gegevens.
 • Accessoires welke niet van origine toebehoren aan het originele en defecte product zoals bijvoorbeeld harde schijven, geheugenmodules etc., dienen niet te worden meegestuurd. TrueBase is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, beschadigen of enige andere vorm van schade aan accessoires en of artikelen anders dan waarvoor de retourzending is geaccepteerd.
 • Artikelen die retour worden verstuurd naar TrueBase kunnen uitsluitend naar het volgende adres worden gestuurd:

TrueBase 
Retour [RMA-NUMMER] 
A. Hofmanweg 75 
2031BH Haarlem 
Nederland

 1. Verantwoordelijkheid en privacy. De verantwoordelijkheid en de verzendkosten voor het retour zenden van producten zijn volledig voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. Beschadigen, ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. TrueBase gaat met de grootste mogelijke zorg om met producten en data van haar klanten. TrueBase is echter zeer uitdrukkelijk in geen enkel geval verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade veroorzaakt door verlies, misbruik of diefstal van data of elke andere vorm van schade in relatie tot data welke toebehoort aan haar klanten.

Artikel 10. Redenen voor retourzending

 1. Defecte producten (RMA). De garantievoorwaarden welke worden aangeboden door TrueBase zijn een exacte kopie van de garantievoorwaarden van de fabrikant met een beperking van 24 maanden na aankoopdatum. Deze garantievoorwaarden zijn ter inzage online beschikbaar op www.truebase.nl of via de officiële website van de desbetreffende fabrikant. Enkel en alleen wanneer de fabrikant geen eigen retourbeleid aanbiedt, handel TrueBase de garantie af volgens het bring-in and return principe indien het product aan de garantievoorwaarden voldoet. Wanneer er geen defect is gevonden (non failure found, NFF) wordt het artikel teruggestuurd naar de klant en heeft TrueBase het recht onderzoek- en verzendkosten in rekening te brengen met een minimum van € 25 ex BTW per NFF.
 2. Verkeerde levering door TrueBase (MANCO levering). Elke verkeerde levering (verkeerde product, te veel, te weinig etc) moet gemeld worden binnen 3 werkdagen na aankomst aan het TrueBase supportteam via klantenservice@truebase.nl onder vermelding van ordernummer of factuurnummer. Enkel ongeopende producten in originele staat, zonder beschadiging aan de doos, zullen aanvaard worden voor terugzending. Transportkosten voor de terugzending komen ten laste van TrueBase.
 3. Beschadigde levering door TrueBase (Beschadigde levering). Elke zichtbare schade aan de buitenkant van een omdoos of pallet moet gemeld worden bij de bezorger als aantekening op het bewijs van aflevering en tevens binnen 3 werkdagen aan het TrueBase supportteam via klantenservice@truebase.nl onder vermelding van ordernummer of factuurnummer met eventueel een foto van de beschadiging. Indien het erg aannemelijk of zichtbaar is dat door de transportschade de inhoud van de zending eveneens is beschadigd dient de zending te worden geweigerd. Transportkosten voor de terugzending komen ten laste van TrueBase.
 4. Specifieke/exotische producten (CRMA). Producten die specifiek besteld en of geassembleerd werden voor de klant bij een fabrikant, leverancier of TrueBase en online gekenmerkt zijn door de status "Niet op voorraad / Alleen geleverd op bestelling." of op enige andere wijze aan de klant kenbaar gemaakt dan wel redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de order speciaal is geassembleerd of besteld, kunnen door TrueBase niet worden teruggenomen. Indien een fabrikant, leverancier of TrueBase onder coulance toch een retourzending accepteert heeft TrueBase of de fabrikant / leverancier het recht hier (restockings) kosten voor te rekenen. Transportkosten en verantwoordelijkheid voor de terugzending komen ten laste van de klant.
 5. Verkeerde of geannuleerde bestelling door de klant. (CRMA) Retour zenden is uitsluitend mogelijk na goedkeuring van TrueBase en onder de volgende voorwaarden tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen:
 • Product is een courant voorraad artikel 
 • Het product is onbeschadigd en ongebruikt 
 • Het product bevindt zich in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking 
 • Aanvraag tot 1 maand na de factuurdatum
 • TrueBase heeft ten alle tijden het recht retourzendingen te weigeren of te belasten met minstens 15% restockings kosten over de aanschafwaarde met een minimum van €25 ex BTW per item. Retouren met een waarde onder de 25 euro ex BTW worden niet geaccepteerd. Transportkosten en verantwoordelijkheid voor de terugzending komen ten laste van de klant.

Artikel 11 – Betaling

 1. Klant dient betalingen aan TrueBase volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. TrueBase is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders overeengekomen geldt in geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. TrueBase heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en TrueBase is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op klant.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van TrueBase.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van TrueBase jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan TrueBase was verschuldigd.
 2. Aansprakelijkheid van TrueBase jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van TrueBase gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
 4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van TrueBase jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant TrueBase onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en TrueBase ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TrueBase in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TrueBase aangeeft.
 6. In geval van overmacht is TrueBase niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. TrueBase beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TrueBase.
 3. Bij TrueBase ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TrueBase binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen TrueBase en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar TrueBase gevestigd is. TrueBase en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.